Mien Trung

Event Page

Upcoming Events in MTR

Sinh Hoạt Trong Năm - Miền Trung

Đại Hội Về Đất Hứa VI

Date:June 30th – July 3rd
Location: Carlinville, IL 62626

Register at: http://vdh.tntt.org/

Sa Mạc Huấn Luyện Cấp I / Cấp II (HS)

1. Ðịa Ðiểm: Divine Word College (102 Jacoby Walkway, Epworth, IA 52045)

2. Thời Gian: Ngày 21 tháng 7 năm 2016 lúc 12 giờ trưa đến ngày 24 tháng 7 năm 2016 lúc 12 giờ
trưa.

3. Lệ phí: $70.00/người

4. Maximum Capacity: 50 SMS per sa mạc ; first come, first served.

5. Thời Hạn Ghi Danh (Registration Deadline): Ngày 1 tháng 6, 2016 hoặc khi có 50 SMS ghi
danh.

6. Điều Kiện Tham Dự:
Đủ 18 tuổi; hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương, có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành
Đoàn và sự chấp thuận của cha Tuyên Úy. SMS cấp 2 phải có Chứng Chỉ Khả Năng cấp 1.

7. Đơn Ghi Danh: REGISTER HERE

  • Registration will be available April 24th for MTR and May 1st for Non-MTR

Who’s Online

There are no users currently online
top
Copyright © 2017 by Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể - Miền Trung